Verdens tilblivelse

 

I følge islam startet historien med at Allah skapte verden. Muslimer lærer at Allah har skapt verden slik at den leder menneskenes tanker i retning av ham. Læren sier at verden ble skapt på seks dager. Etter det tok Allah plass på tronen. Det er litt delte meninger om hva Allah skapte først. Om det var himlene og jorden, pennen eller tronen som Allah skapte først svares det litt forskjellig på i ulike hadither.

 

Islams historie

De viktigste årstallene er som følger:

570 e.Kr.: Muhammad ble født

610 e.Kr.: Engelen Jibril kommer med den første åpenbaringen av innholdet i Koranen

622 e.Kr. Muhammad og folket hans flykter fra Mekka til Medina. Dette er regnet som muslimenes år 0.

632 e.Kr.: Muhammed døde

650 e.Kr.: Koranen var ferdig

Profeter og sendebud som kom før Muhammad i følge Koranen

Adam

Idris Enok

Noah Nuh

Hud

Salih

Ibrahim Abraham

Lut Lot

Ismail Ismael

Ishaq Isak

Yaqub Jakob

Yusuf Josef

Shuaib

Musa Moses

Harun Aron

Ilyas Elia

Alisa Elisja

Aiyub Job

Dhul-Kifl

Yunus Jona

Daud David

Sulaiman Salomo

Uzair Esra

Zakariya Sakarja

Yahya Johannes

Isa Jesus

Profeten og sendebudet Muhammad

 

NB: I én kjent hadith står det at det har vært 124 000 profeter og 313 sendebud.