Tanakh

Jødene lærer at Moses fikk Toraen på Sinai-fjellet ca 1200 f.v.t.

Tanakh er jødenes hellige tekst. Den består av tre deler. Den første delen heter Tora, den neste Neviim og den siste, Ketuvim.

Det er Toraen som er viktigst. Her finner jødene de 613 reglene som deres gud vil at de skal følge. Toraen oppbevares i synagogen, jødenes hellige hus. 

Tora inneholder mosebøkene og lovene. I mosebøkene står den viktigste læren om jødenes gud. Mosebøkene starter med skapelsesfortellingen.

Neviim inneholder tekster om alle profetene. Innholdet er bygget opp som fortellinger om jødenes historie med profetene i sentrum. Jøder lærer at profeter er mennesker som hadde spesielle evner som gjorde at de kjente guds budskap og kunne fortelle dette til hele folket. Noen profeter varslet at det skulle komme straff fra gud på grunn av menneskenes mange feilhandlinger, mens andre profeter varslet at en messias skulle komme og hjelpe folket.

Ketuvim inneholder diverse skrifter. Den delen av ketuvim som jødene bruker mest er den såkalte salmenes bok. Salmer er religiøse dikt (sanger) som lovpriser gud. Davidsalmene er de mest kjente.

 

 

Talmud

Det er ca. 2 500 000 ord i Talmud.

Talmud består av tilleggsforklaringer til lovene i Toraen. Den tar opp alle tenkelige spørsmål som angår det enkelte mennesket, familien og det jødiske samfunnet, både menneskets forhold til Gud og forholdet mennesker imellom. Det er derfor ikke mulig å forstå jødisk liv og tradisjon uten å ha et visst kjennskap til Talmud.