Tro og handling for frelse i islam

Islam beskrives ofte som en religion med stor vekt på at riktige handlinger belønnes med evig liv i paradis. Dette er på mange måter riktig i og med at de fem søylene man skal gjennomføre er handlinger.

Likevel er det viktig for muslimer å ha den rette tro i tillegg. Iman betyr tro. Den første av de fem søylene handler om å tro og å fremsi trosbekjennelsen. Da vektlegges troen på Allah som eneste gud samt troen på at Muhammad er Allas sendebud. I en mer detaljert form er trosinnholdet som følger:

Troen på Allah

Troen på Allahs engler

Troen på Allahs bøker

Troen på Allahs profeter

Troen på oppstandelsen

Troen på dommens dag

Troen på at alt skjer i tråd med Allahs vilje

 

Jannah er det muslimske begrepet for paradis

 

Troen på dommedag, Qiyamah, er grunnleggende i islam. Muslimer lærer at Allah vil vekke alle mennesker og stille dem til ansvar for sine handlinger i livet. Man vil da enten bli sluppet inn i paradis eller dømt til helvete. Muslimer tror ikke at helvete nødvendigvis er evig. Det er uenighet blant muslimer om noen risikerer å bli dømt til helvete for evig tid.

Helvete i islam innebærer at mennesker som har syndet først må gjennomgå en renselsesprosess i helvete før de får komme inn i paradis.

Muslimer lærer ikke at noen fortjener å komme til paradis, uansett hva deres handlinger har vært.

Ifølge islam er mennesket feilbarlig, ingen har krav på å få adgang til Allahs himmel. Frelse avhenger av Allahs uendelige barmhjertighet.

Troen på en fremtidig oppstandelse for alle mennesker finnes i islam helt fra begynnelsen av. I Koranen står det hvordan Gud vil vekke de døde i gravene på dommedagen slik at alle får igjen sine opprinnelige kropper.

Etter oppstandelsen kommer dommen, enten evig liv og lykke eller evig straff.

 

Jesus er en viktig profet for muslimer. Han ble tatt opp til himmelen uten å dø og vil spille en sentral rolle ved historiens slutt. I islam kommer oppstandelsesforestillinger ofte mer i skyggen av troen på himmel og helvete.